Author: Reenisha

A short story in my mother tongue

விவசாயி மற்றும் அவரது சோம்பேறி மகன்கள்

கோபாலின் மிகவும் கடின உழைப்பாளி விவசாயியாக மதுன்பூர் வாழ்ந்தார். அவருக்கு மூன்று மகன்கள் ராம், லட்சுமண், ஹனுமான் உள்ளனர். மூன்று பேர் வலுவான மற்றும் ஆரோக்கியமானவர்கள். ஆனால் அவர்கள் சோம்பேறித்தனமாக இருந்தனர்.

கோபால் தனது மகன்களையும் அவரது பண்ணை நிலத்தின் எதிர்காலம் பற்றியும் சோகமாக யோசித்தார்.

ஒரு நாள் கோபாலுக்கு ஒரு யோசனை கிடைத்தது. அவர் தனது மகன்களை அழைத்து, “ராம், லட்சுமணன், ஹனுமான், நான் எங்கள் பண்ணையில் ஒரு பொக்கிஷத்தை மறைத்து வைத்தேன், உன்னுடைய பொக்கிஷத்தை உன்னிடத்தில் தேடுகிறேன்.”

இந்த மூன்று மகன்களும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். அவர்கள் துறைகளில் சென்று ஒரு முடிவில் இருந்து ராம் தேடத் தொடங்கினர். மற்ற இறுதியில் இருந்து லக்ஷ்மன் தேடியது. ஹனுமான் மையத்தில் இருந்து அவ்வாறு செய்தார். அவர்கள் வயலின் ஒவ்வொரு அங்குலமும் தோண்டியெடுத்தனர். ஆனால் அவர்கள் எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

கோபால் தனது மகன்களிடம், “அன்புள்ள சிறுவர்கள்! இப்போது நீ கருவையும் கருவையும் கட்டுபடுத்தினாய், ஏன் பயிர் விதைக்கவில்லை! “மகன்கள் பயிர்களை விதைக்கச் சென்றார்கள்.

நாட்கள் கடந்துவிட்டன. விரைவில், பயிர்கள் பச்சை நிறமாக வளர்ந்தன. மகன்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். அப்பா, “மகளே, நீ பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பிய உண்மையான பொக்கிஷம் இது” என்றார்.

மோரால்: கடின உழைப்பு பழங்கள் எப்போதும் இனிமையானவை.

 

TRANSLATED VERSION OF THE ABOVE STORY

The Farmer and His Lazy Sons

In Madhanpur lived a very hardworking farmer named Gopal. He has three sons Ram, Laxman and Hanuman. All three were strong and healthy. But they were all lazy. 

Gopal was sad thinking about his sons and the future of his farmland. 

One day, Gopal got a flash of an idea. He called all his sons and said, “Ram! Laxman! and Hanuman! I have hidden a treasure in our farmland. You search and share the treasure among you.” 

The three sons were overjoyed. They went to the fields and started searching Ram started from one end. Laxman searched from the other end. And Hanuman did so from the centre. They dug each and every inch of the field. But they could not find anything. 

Gopal said to his sons, “Dear boys! Now you have tooled and conditioned the field, why not we sow a crop!” Off went the sons to sow the crops. 

Days passed. Soon, the crops grew lushly green. The sons were delighted. The father said, “Sons, this is the real treasure I wanted you to share”. 

MORAL : Fruits of hard work are always sweet.

Advertisements

Space for DALITS on the INTERNET

            Each and every person has rights to use the Internet. It is a source of information and a platform o share views and opinions as well.

            Earlier a category of people, for example DALITS were excluded from being part of the society. But now things have changed. Dalits are using internet to exchange their views and discuss issues that affect them. It is their right and they should get their fair space on the internet. When dalits share their views they get attention and audiences as well. It’s quite surprising that they are not ignored. By doing so, curiosity is rising among the general public about dalit icons and their contribution to the society. There are also websites, specially for the Dalits to express themselves for example Round Table India, Dalit Camera “Through Untouchable Eyes”, Dr. Ambedkar’s Caravan, etc. These websites are used to highlight the plight of dalits in India. Most of the time dalit students are targeted. Such websites are run by activists to provide space for dalits to express their opinions. There are other groups of people who are helping the Dalits.

            It has turned out that internet has paved way for dalits so that their voices are heard. By this the Dalits are getting their identities back.

Space on the internet for WOMEN, DALITS AND MINORITIES

              Internet is a platform to seek information. Everybody must be given privilege and equal rights to use or browse the internet. Other than economic factors, there are certain social and cultural factors that hinder women, dalits or minorities to access the internet.

            Living in a male dominated country and parents who are always conscious about what their children are browsing on the internet, there are many restrictions regarding using the internet. Parents constantly check their girl child on how she uses the internet while it’s not the same case of a male child. This sort of discrimination may affect the number of women using the internet.

            One of the main reason why dalits cannot afford to use the internet is because of their economic status. We must make all internet access free so that even they have a chance to browse the internet. These people are not well educated, so knowledge about internet is very little. Since it is every humans right to have access to the internet, even these set of people should be given equal space on the internet.

            The minorities come under the backward class people. They have the least access to the internet. Only in the recent years people are moving towards digital and technical ways to deal with life. In the further years to come even these people will have proper access to the internet.

NET NEUTRALITY

                   Net Neutrality is that Internet Service Providers should treat all data on the internet equally. I definitely would go for net neutrality because according to me there should not be any discrimination between the various websites available and it’s definitely unfair to charge differently by user, content, etc and slowing down or blocking competitors’ websites based on the money paid by certain companies to increase their bandwidth and speed is non-acceptable. Every small company must be given equal rights to help them increase their growth on the internet and pave way for innovation.

                    I support net neutrality because I don’t think users have to pay more to use the internet efficiently and without any interference. All internet must be free. ISP’s must provide open networks without any discrimination. If users continue to pay more, ISP’s shareholders may become big business magnates and there will be more investment. ISP’s should not control what we should and should not browse on the internet. All sites must be accessible and at the same speed. The cost of access to the internet must be the same for all the sites and throttling of smaller or emerging companies must be stopped to provide equality.

                   Net neutrality is digital freedom. So as a user I fully support net neutrality. All internet should be free to all and sundry.

My experience with Google Translator

                One of the most used features of Google is the Google Translator. As a college student, I mostly use it for my language assignments. It’s the only thing I can rely upon as I don’t have the habit of referring books from library. Born in a generation where people need things to be done instantly, I would choose Google Translator over referring from library.

                As I started using Google Translator, I realized that I did not get the exact translation of what information I had given. Here I found that this software is lacking somewhere. Google Translation has never focused on understanding the language which doesn’t give the true meaning. Since understanding involves having ideas and experience and lack of these is the root of all the problems for machine translation today. Sometimes the translated sentence makes no sense at all but sometimes it also translates well giving us an impression that it gives us what we are expecting or what we asked for. This software lacks experience in the world.

                So debugging and testing this software may improve the performance of Google Translator in the further years to come.

The different languages that I have encountered on the INTERNET

As days pass by there is a drastic development in the advancement of technology which gives the users a very user friendly experience and the main objective is to create many users. Earlier the only language used on the internet was English alone because it was a universal language, which may not be convenient for a wider range of people.

English is no longer the language on the web. English displaces other languages. So to satisfy the different requirements of the users, the internet has been updated with a wide range of languages prevailing across the globe.

The various languages that I have encountered on the Internet are ENGLISH, KANNADA, HINDI, TAMIL, SPANISH, FRENCH, TELUGU, MARATHI. I mostly used English for my common use of the internet. The reason I used these languages is for my project work, mostly Kannada and Hindi. I take help of the language feature available to make my work easier. I also use it for learning the lyrics of songs in Spanish and French, for translating certain words or learn new words in another language apart from English. I tried to learn to read Malayalam, Chinese and Japanese to learn the meaning of certain words. I learnt Marathi to converse with my friend.

The different languages available on the internet has helped me to improve my vocabulary and knowledge about each and every language. 

My experience about the activity in class

It was a rainy evening and the weather was cold and cozy. We were a class combined with other course students. My lecturer came late to class and she was confused on what activity to conduct. She later came up with an idea and told us to choose one of the other course students and communicate with that person. I chose a girl and started talking to her and came to know all about her. I actually enjoyed because it’s really nice to share views and talk to people from other courses and background. We had fun and got to know more about each other. This type of communication was much easier, faster and interactive. As for now I have got another friend. I could express myself openly. Later the next activity was we had to choose another student and communicate with actions. This was really tough, so we thought to write and communicate. This type of communication was a little difficult and tiring since we had to write down each and every question and answers. This was not that interactive and was a bit boring as well. I felt the first activity was interesting and good compared to the second activity.